.

مسائل کلیدی در رایانش ابری 2011

گارتنر، رایانش ابری را به عنوان روشی محاسباتی تعریف میكند كه در آن با استفاده از فناوری های اینترنتی قابلیت های مقیاس پذیری و به عنوان یك سرویس به كاربران ارایه میگردد. 

مسائل کلیدی در رایانش ابری 2011
گارتنر، رایانش ابری را به عنوان روشی محاسباتی تعریف میكند كه در آن با استفاده از فناوری های اینترنتی قابلیت های مقیاس پذیری و به عنوان یك سرویس به كاربران ارایه میگردد. 
رایانش IT پویایی ابری عمومی به ارایه خدمات ابری توسط یك تامین كننده طرف سوم به كاربران خارجی اشاره دارد. 
در رایانش ابری خصوصی، دسترسی به ابر به كاربران داخلی محدود میشود. 
رایانش ابری تركیبی (هیبرید) داخلی (خدمات IT به تركیبی از خدمات رایانش ابری عمومی با خدمات سنتی) اشاره دارد.
IT ابری خصوصی یا خدمات تحقیقات رایانش ابری گارتنر بر مسائل تجاری، اجتماعی و فنی پیرامون رایانش ابری به عنوان یك پدیده تمركز دارد.

دلایل اهمیت رایانش ابری

گارتنر، پذیرش سریع رایانش ابری و خدمات ابری در بین مؤسسات تجاری و انفجار فعالیت های طرف عرضه را به عنوان مانور تامین كنندگان فناوری جهت استفاده از فرصت های تجاری در حال رشد مشاهده میكند.
به عبارت دیگر، رایانش ابری، یك روش انقلابی محاسباتی است كه ناشی از تغییرات پویا و همگرایی تعدادی از روندهای موجود میباشد. 
فراهم كرده كه افراد IT رایانش ابری زمینه را برای رویكردی جدید در و كسب و كارها را قادر میسازد با تأكید كمتر بر روی محدودیت های مدلهای مجوزدهی سخت افزاری و نرم افزاری سنتی، نحوه به دست را انتخاب كنند.
IT آوردن یا تحویل خدمات رایانش ابری امكان ایجاد برنامه ها و كسب و كارهای تركیبی را فراهم كرده و كسب و كارها بگذارد.
فشار IT و این پتانسیل را دارد تأثیر عمیقی بر موجود جهت ارایه اطلاعات، وب سایت ها و كاركردهای برنامه های مبتنی بر وب به عنوان یك سرویس وب تركیبی، كاتالیزوری كلیدی است كه امكان را فراهم میكند.
«همه چیز به عنوان یك سرویس» ارایه پس از سالها رشد به خصوص در حوزه نرم افزار به عنوان سرویس به نظر میرسد ایده های كلیدی رایانش ابری – پرداخت جهت، (SaaS) استفاده، چند مستأجری (چند كاربری)، خدمات خارجی جایگاه خود را كه كاركردهای خود را IT پیدا كرده است.
امروزه، نمیتوان راهكارهای با سرعت بیشتر و هزینه كمتر (به خاطر داشته باشید كه وقت طلاست) ارایه می دهند نادیده گرفت.
به كارگیری ایده ها، فناوریها و رویكردهای رایانش ابری عمومی در داخل یك سازمان (رایانش ابری خصوصی)، برای بسیاری از مؤسساتی كه امكان ارایه رایانش ابری عمومی را ندارند، گزینه قابل توجهی است.
انتخاب زمان ارایه یا به كارگیری خدمات ابری، پاسخ اخیر به پرسش خرید یا ساخت است.
اساسا، رایانش ابری تبدیل به مفهومی ملموس تر شده است زیرا چالش های ذاتی مدیریت فناوری ناشی از روش های پیچیده، گران و موردی كه در به آن پرداخته میشد، بارزتر شده و IT گذشته در تیم های بزرگ داخلی مزایای (تئوری) رایانش ابری در پاسخ به این چالش ها، تكامل بیشتری یافته و برای همه نوع مؤسس های مناسب و جالب توجه می باشد.

مسائل کلیدی

رایانش ابری، نوعی روش محاسباتی است كه امكان ایجاد روابط جدید بین كسانی كه نرم افزارهایی مبتنی بر فناوری تولید كرده و كسانی كه از آن ها استفاده می كنند را فراهم می نماید.
رایانش ابری، پدید های نوظهور است كه با پرسش های بی پاسخ بسیاری در مورد نحوه عملكرد مدل با خدمات پیچیده و كلیدی تجاری همراه است.
همزمان با تحقق رایانش ابری برای مؤسسات، سردرگمی های زیادی در رابطه با زمان و گزینه های مناسب برای استفاده از آن به وجود می آید.
تحقیقات رایانش ابری به بررسی بهترین روشها و روندهای توسعه استراتژی هایی كه از قابلیت های جدید ابری استفاده میكند، می پردازد.
حوزه این تحقیق از عناوین زیر تشکیل شده است:
 • خدمات زیرساخ تهای سیستمی (زیرساخت به عنوان سرویس)
 • خدمات كاربردی (نرم افزار به عنوان سرویس)
 • اطلاعات و خدمات فرایند كسب و كار
 • رایانش ابری خصوصی
 • اكوسیستم ها و واسطه های رایانش ابری
 • انتخاب تامین كننده و برون سپاری ابری
 • مدیریت و امنیت ابری
 • ابر اجتماعی، عمومی، خصوصی، خصوصی مجازی و مدیریت شده
 • داده، بازیافت و ذخیره ابری
 • توسعه برنامه های ابری
 • مدیریت داده در ابر
 • استانداردها، عملكرد داخلی و یكپارچه سازی ابری
 • پلتفرم ابر/ وب
 • كاربردهای زیرساختی
 • زیرساخت هایی با قابلیت ابری
 • مدلهای كسب و كار ابری
 • سیستم ها و معماری در سطح جهانی
 • حاكمیت ابری
 • استراتژی های فروش و تأثیر بازار
 • حقوق و مسؤولیت های رایانش ابری
جهت تعیین نحوه شروع رایانش ابری، گا مهای بسیاری باید طی شود.
نمونه هایی از این گا مها تعیین مناسب بودن رایانش ابری خصوصی یا عمومی و دسته بندی پیشنهاد دهندگان و فروشندگان خدمات جهت اطمینان از مقایسه صحیح گزینه های صحیح میباشد.
ممكن است تصمیمات پیشرفته تری مانند امكان تبدیل شدن به یك تامین كننده خارجی خدمات نیز مطرح باشد.
نحوه تحول و رشد رایانش ابری به چه صورتی است؟ آیا مؤسسه شما برای بهره گیری از ناپیوستگی هایی كه رایانش ابری به ارمغان می آورد آماده است؟
مخاطبان این مسائل کلیدی عبارتند از:
 • معماران سازمانی
 • معماران اطلاعاتی
 • معماران فناوری
 • متخصصان یكپارچه سازی
 • توسعه دهندگان برنامه
 • مدیران برنامه
 • مدیران عملیات و زیرساخت
 • مدیران توسعه كسب و كار
 • مدیران امنیتی
 • مدیران برون سپاری
 • مدیران بحران و پیوستگی كسب و كار
 • مدیر پذیرش
 • یكپارچه سازان سیستم
 • تامین كنندگان میزبانی و برون سپاری زیرساخت
 • تامین كنندگان مخابراتی

رایانش ابری چگونه تعریف شده و تحول می یابد؟ 

در طی 15 سال گذشته، روندی پیوسته به سمت صنعتی شدن IT رشد یافته است.
این IT طریق سخت افزار، نرم افزار و افراد، از خدمات امر، تا حدی به دلیل استاندارد سازی فناوری ها، روند مجازی، پیشرفت معماری های نرم افزاری مبتنی بر سرویس  و (از همه مهمتر) رشد قابل توجه در محبوبیت و كاربری اینترنت و وب می باشد.
این مسائل، اساس یك ناپیوستگی را تشكیل می دهد كه منجر به ایجاد فرصت جدیدی شده است.
IT جهت تشكیل روابط بین كاربران و فروشندگان خدمات این ناپیوستگی بدین معنی است كه می توان توانایی ارایه خدمات را با توانایی ارایه این خدمات به صورت صنعتی و فراگیر IT تخصصی در می توانند به جای IT همراه كرد.
به عبارت دیگر، كاربران خدمات مرتبط با توجه به نحوه پیاده سازی و میزبانی خدمات، بر آنچه خدمات به آن ها ارایه می دهند تمركز نمایند.
آنچه رایانش ابری را از رویكردهای برون سپاری و میزبانی سنتی متمایز میكند، تمركز بر خروجی ها و مدل مصرف است.
در پشت صحنه، تامین كنندگان مدلهای طراحی، معماری ها، فناوری ها و روش های موفق را برای معرفی و پشتیبانی از ارایه یك محیط سرویس گرا و مقیاس پذیر با قابلیت خدمت رسانی به چند مصرف كننده به كار می برند.
آنها ممكن است سخت افزارها، نرم افزارها و یا فرآیندهای خاص و موردی برای ارایه خدمات در پی یك محیط مبتنی بر سرویس IT ایجاد كرده باشند. 
كاربران عمده سریعتر و انعطاف پذیرتر هستند. 
با رشد رایانش ابری و معرفی رویكردهای جدید برای كاهش هزینه و افزایش انعطاف پذیری، امكان اعمال یافته ها به سیستم های داخلی و نیز تقویت سیستم های خارجی وجود دارد.
تحقیقات مرتبط:
این تحقیقات، تعریف جنبه های فنی كلیدی مدل كسب و كار رایانش ابری را پوشش میدهد. 
همچنین، دسته بندی انواع مختلف خدمات رایانش ابری و استانداردها و فناوری های مهم مرتبط و مدلها و پیشبینی های بازار برای خدمات رایانش ابری را نیز رد این حوزه قرار دارد.

چه فروشندگان، بازارها و صنایعی با پدیده رایانش ابری متحول می شوند؟

رایانش ابری یك نیروی تفكیك كننده است. 
موقعیت بالای رایانش در حال IT ابری به همراه عامل تفكیك، بدین معنی است كه بازار دارد.
IT تغییر است.
این امر تأثیر بسیار عظیمی بر فروشندگان فروشندگان شناخته شده، حضور مهمی در بازارهای نرم افزاری سنتی دارند.
با تحول مدل های كسب و كار جدید و بسط حوزه آن ها به فراتر از بازارهای مصرف كننده، تغییرات زیادی رخ خواهد داد.
فروشندگان در سطوح بلوغ متفاوتی قرار دارند.
فروشندگان متمركز بر مصرف كننده در ارایه آن چه گارتنر در سطح جهانی میداند از دیدگاه فناوری و اجتماعی، در بالاترین سطح بلوغ قرار دارند؛ اكثر سرمایه گذاری های سال های اخیر در بخش خدمات مصرف كننده بوده است.
فروشندگان متمركز بر كسب و كار، فناوری های مستحكم و خدمات غنی كسب و كار را در اختیار داشته و با وجودی كه برخی اوقات، در فروش این پیشنهادات بلوغ بالایی دارند، با تغییرات عمده ناشی از تفكیك نیز مواجه هستند.
بسیاری فروشندگان متمركز بر وب یا ،IT از فروشندگان (فروشندگان سنتی فروشندگان سایر كسب و كارها) تامین كننده فناوری نیستند ولی نقش مهمی در بازار كلی ابر خواهند داشت.
قابل ارایه از طریق ابر، طیف وسیعی را تشكیل IT انواع خدمات میدهد.
تسهیلات محاسباتی، خدمات محاسباتی ارایه می دهد، در CPU نتیجه كاربران می توانند بدون خرید كامپیوتر از چرخه های استفاده كنند.
خدمات ذخیره سازی، راهی برای ذخیره داده و مستندات بدون لزوم به ساخت مداوم شبكه های ذخیره سازی خدمات را از طریق تسهیلات SaaS و سرورهاست. شركت های اشتراكی ارایه می دهند در نتیجه كلاینت ها می توانند بدون خرید نرم افزار بر كسب و كار خود تمركز كنند.
تحقیقات مرتبط:
برخی عناوین مهم عبارتند از: فروشندگان موفق در رایانش ابری و اینكه در خدمات رایانش ابری چه كسانی اهمیت دارند (شناسایی تامین كنندگان خدمات رایانش ابری و فروشندگانی كه حضوری بلند مدت خواهند داشت).
سایر حوز ههای تحت پوشش عبارتند از به كارگیری رایانش ابری و تأثیر كسب و كارها بر رایانش ابری.

روش استفاده مؤسسات از رایانش ابری؟ 

با فروشندگان IT رایانش ابری، نحوه تعامل خریداران محصولات و خدمات و روش فروش آن ها را تغییر خواهد داد.
این امر منجر به مقایسه هایی بین انقلاب صنعتی و تأثیر حاصل بر روش ارایه خدمات خواهد شد.
تحقیقات در این حوزه بر مزایای بالقوه و نیز خطرات و مضرات استفاده از خدمات رایانش ابری تمركز دارد.
تامین كنندگان خدمات رایانش ابری با استفاده از منابع رایانش توزیع شده، مدل های داد های جدید و معماری ها و زبا نهای وب محور می توانند پلتفرم هایی برای ساخت وارای هبرنامههای جدید فراهم نمایند.
با توجه به اقتصاد مرتبط با ابر و مدل های كسب و كار جدیدی كه پیرامون خدمات مبتنی برابر معرفی می شوند، می توان این برنامه های جدید را در مقایسه با رویكردهای معمول، با هزینه كمتری تولید و ارایه كرد.
در عین حال، رایانش ابری در مراحل اولیه كار خود قرار دارد و بسیاری از مدل های فنی و كسب و كار هنوز تأیید و اثبات نشده اند.
تحقیقات مرتبط:
پیاده سازی رایانش ابری در حال تحقق است و سازمان ها در ابتدای مسیر درك مزایای واقعی آن هستند.
این تحقیقات، مزایا و ریسك های رایانش ابری را پوشش داده و برنامه هایی را كه باید برای به كارگیری خدمات رایانش ابری مورد استفاده قرار گرفته یا قرار نگیرند تعیین می كند.
همچنین، بهترین نمونه های به كارگیری موفق و ناموفق رایانش ابری را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.
تحقیقات در این حوزه، بر آنچه می توان یا نمیتوان از حوزه خدمات رایانش ابری برای ایجاد ابرهای داخلی به كار برد تمركز دارد.
همچنین، به بررسی این امر می پردازد كه شركت ها چگونه می توانند رویكردی ایجاد كنند كه بهترین خدمات ابری داخلی و خارجی را ادغام نماید. 
عناوین و فرایندهای آن IT دقیق تر عبارتست از تأثیر رایانش ابری بر سازمان های جهت ارایه خدمات با استفاده از مدل های طراحی، IT و ایجاد یك كاركرد فناوری ها و بهترین رو شهای رایانش ابری و تعیین اینكه چه مواردی را نمیتوان به صورت داخلی استفاده كرد و چرا.  نحوه تحول معماری و تکنیکها جهت پشتیبانی از انواع رایانش ابری میتوان از خدمات مبتنی بر ابر به طرق مختلفی برای توسعه یك كاربرد یا روش نرم افزاری استفاده كرد. 
ادامه استفاده از ابزارها و تكنیك های سنتی و به كارگیری یك مجموعه مجازی از خدمات ذخیره و محاسبه جهت میزبانی برنامه ها، اثرات تخریبی كمتری دارد. 
یك مدل پیچیده تر، ساخت برنامه ای است كه به صورت منحصر به فرد از قابلیت های پردازش موازی و توزیع شده ابر محور استفاده كرده و برنامه حاصل را در ابر اجرا میكند. 
توسعه دهندگان می توانند برنامه ها را به صورت داخلی ایجاد و اجرا كرده و تنها از طریق یك به خدمات پردازشی، اطلاعات یا برنامه های خارجی mashup مدل دسترسی یابند.
كلیه این رویكردها نیازمند تكنیك ها و مهارت های جدید جهت ساخت، تنظیم، مدیریت و نگهداری برنامه ها می باشند.
اكثر شركت هایی كه از رایانش ابری عمومی استفاده می كنند، به نوعی دارای داخلی هستند.
رایانش ابری تركیبی به مجموع های سازمان IT سیستم های یافته از خدمات رایانش ابری عمومی خارجی و منابع داخلی در جهت تجمیع روش ها و راه حل ها اشاره دارد.
رایانش ابریِ تركیبی نیز به یكپارچه سازی یا هماهنگی قابل توجه بین محیط داخلی و خارجی اشاره دارد.
رایانش ابری cloudbursting تركیبی میتواند صورت های مختلفی داشته باشد مانند كه در آن یك برنامه برا ساس نیاز به منابع بیشتر، به صورت پویا از پلتفرم ابری خصوصی به یك سرویس ابری عمومی خارجی بسط می یابد.
رویكردهای جاه طلبانه تری وجود دارد كه راه حل را به عنوان یك مجموعه از خدمات مجزا تعریف می كند كه هر یك می تواند به صورت یكتا و به عنوانی جزئی از یك پلتفرم ابری خصوصی و یا تعدادی پلتفرم ابری خارجی اجرا شده و اجرای عملی آن بر اساس شرایط متغیر فنی، مالی و تجاری تعیین گردد.
تحقیقات مرتبط:
و طراحی سطح جهانی WOA عناوین تحقیقاتی شامل به كارگیری جهت توسعه برنامه؛ مدل های داد های توزیع شده مبتنی بر ابر و ابزارهای مدیریتی جهت پشتیبانی از آرایش و تنظیم ابر؛ و یكپارچه سازی داده و فرایند در پلتفرم های ابری عمومی و داخلی (ابر خصوصی یا سنتی) با استفاده از استانداردهای جدید و واسطه های ابری جهت پشتیبانی از گردش بار کاری در محیط های ابری می باشد.
كلمات كليدی: کلود، رایانش ابری، رایانش ابری چیست، سرور مجازی، سرور ارزان، سرور رایگان، خدمات رایانش ابری

مقالات مرتبط

SIGMACloud

SIGMACloud

شرکت سیگما ITID در سال 1383 تاسیس شد. طی 15 سال فعالیت، سیگما عمدتا بر طراحی، توسعه و استقرار پورتال سازمانی، خدمات آنلاین و محصولات و خدمات محاسبات ابری تمرکز داشت. ما به 150+ سازمان و شرکت های بزرگ در ارتباطات مخابراتی، بانکی، پرداخت و صنایع دولتی برای دستیابی به اهداف خود کمک کردیم.